صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار دست اندرکاران سمپوزیم بین المللی روابط عمومی با سید حسن خمینی

در اين ديدار برخي از سمپوزیم بین المللی روابط عمومی حضور داشتند.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 12 آبان 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1036970-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C