صفحه نخست | خارج اصول فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هفتم (1396-1395): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت درسنامه فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 644 95/06/24 مقدمه واجب
مقدمه واجب: آیا این یک مسئله فقهی است یا اصولی

جلسه 2
جلسه 645 95/06/27 مقدمه واجب تعریف مبادی احکامیه در کلام علما

جلسه 3
جلسه 646 95/06/28 مقدمه واجب مراد ازمبادی احکامیه در کلام استاد

جلسه 4
جلسه 647 95/06/29 مقدمه واجب بحث ازمقدمه واجب ازمباحث کلامی یا فقهی است؟

جلسه 5
جلسه 648 95/06/31 مقدمه واجب

کلام نایینی و عراقی در رد فقهی بودن بحث مقدمه واجب

جلسه 6
جلسه 649 95/07/03 مقدمه واجب جمع بندی اینکه بحث ازمقدمه واجب اصولی است؟

جلسه 7
جلسه 650 95/07/04 مقدمه واجب بحث از مقدمه واجب یک مسئله عقلی است یا لفظی؟

جلسه 8
جلسه 651 95/07/05 مقدمه واجب کلام استاد در ماحصل فرمایش امام

جلسه 9
جلسه 652 95/07/27 مقدمه واجب

تقسیمات مقدمه/داخلیه وخارجیه

جلسه 10
جلسه 653 95/07/28 مقدمه واجب تقسیمات مقدمه/داخلیه وخارجیه

جلسه 11
جلسه 654 95/08/01 مقدمه واجب تقسیمات مقدمه/داخلیه وخارجیه

جلسه 12
جلسه 655 95/08/02 مقدمه واجب

اشاره مرحوم خویی به سه جهت درباره بحث اجزاء

جلسه 13
جلسه 656 95/08/03 مقدمه واجب

کلام امام: وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست

جلسه 14
جلسه 657 95/08/04 مقدمه واجب

تقسیمات مقدمه/کلام حضرت امام/مرکب اعتباری

جلسه 15
جلسه 658 95/08/05 مقدمه واجب تفاوت اجزاءباهم با مرکب اعتباری

جلسه 16
جلسه 659 95/08/09 مقدمه واجب اشکال امام بر مرحوم عراقی درباره وحدت اعتباری

جلسه 17
جلسه 660 95/08/10 مقدمه واجب

مقدمه خارجیه/سخن صاحب معالم/کلام امام درباره ...

جلسه 18
جلسه 661 95/08/11 مقدمه واجب اقسام مقدمه خارجیه در کلام فیروزآبادی/تقسیم دوم مقدمه

جلسه 19
جلسه 662 95/08/12 مقدمه واجب تقسیم دوم مقدمه واجب/عقلی و شرعی

جلسه 20
جلسه 663 95/08/15 مقدمه واجب تقسیم سوم مقدمه/تقسیم چهارم مقدمه در نظر آخوند

جلسه 21
جلسه 664 95/08/16 مقدمه واجب

شرط متقدم و متاخر/شرطهای ماموربه درکلام آخوند

جلسه 22
جلسه 665 95/08/18 مقدمه واجب کلام استاد در شرط

جلسه 23
جلسه 666 95/08/19 مقدمه واجب تقسیم قضایا در کلام نایینی

جلسه 24
جلسه 667 95/08/22 مقدمه واجب اشاره استاد به ماحصل کلام نایینی....طرح چهار نوع قضیه

جلسه 25
جلسه 668 95/08/23 مقدمه واجب کلام عراقی در عدم تطابق زمانی شرط و مشروط

جلسه 26
جلسه 669 95/09/14 مقدمه واجب تبیین فرمایش عراقی در کلام استاد

جلسه 27
جلسه 670 95/09/15 مقدمه واجب اشکالات حضرت امام برمرحوم عراقی

جلسه 28
جلسه 671 95/09/16 مقدمه واجب کلام اصفهانی در اشکال عدم تطابق زمانی شرط و مشروط

جلسه 29
جلسه 672 95/09/17 مقدمه واجب

کلام مرحوم شیرازی در حل اشکال/ رد نظر مرحوم شیرازی

جلسه 30
جلسه 673 95/09/20 مقدمه واجب کلام امام در اینکه شرط متاخر نیست

جلسه 31
جلسه 674 95/09/21 مقدمه واجب شرط در چند حوزه قابل بررسی است (کلام استاد)

جلسه 32
جلسه 675 95/09/22 مقدمه واجب کلام امام در حل مشکل در شرائط متاخر ماموربه

جلسه 33
جلسه 676 95/09/23 مقدمه واجب جمع بندی مبنای امام، آخوند و محقق عراقی

جلسه 34
جلسه 677 95/09/24 مقدمه واجب جمع بندی

جلسه 35
جلسه 678 95/09/28 مقدمه واجب جمع بندی

جلسه 36
جلسه 679 95/09/29 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط

جلسه 37
جلسه 680 95/09/30 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط

جلسه 38
جلسه 681 95/10/01 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط

جلسه 39
جلسه 682 95/10/04 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط

جلسه 40
جلسه 683 95/10/05 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط

جلسه 41 جلسه 684 95/10/06 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/مبنای شیخ و اشکال آخوند

جلسه 42
جلسه 685 95/10/07 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/نظر استاد

جلسه 43
جلسه 686 95/10/08 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/محصل کلام نایینی

جلسه 44
جلسه 686 95/10/11 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/محصل کلام نایینی

جلسه 45
جلسه 687 95/10/12 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/اشکال حضرت امام

جلسه 46
جلسه 688 95/10/13 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/اشکالات حضرت امام

جلسه 47
جلسه 689 95/10/14 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/کلام مرحوم عراقی

جلسه 48
جلسه 690 95/10/15 مقدمه واجب تقسیمات واجب/مطلق و مشروط/اشکال امام بر عراقی

جلسه 49
جلسه 691 95/10/18 مقدمه واجب آیا فعلیت وجوب برتحقق شرط متوقف است؟

جلسه 50
جلسه 692 95/10/19 مقدمه واجب فعلیت وجوب برتحقق شرط/مقدمات مرحوم عراقی


قبلیبعدی