صفحه نخست | خارج اصول فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هشتم (1397-1396): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 795
96/11/02 تقسیم دوم واجب بحث کلی تر

جلسه 52
جلسه 796
96/11/03 تقسیم دوم واجب بحث کلی/ ماحصل آنچه گفته شد/ اشکال عراقی بر مبنای خویش

جلسه 53
جلسه 797
96/11/04 تقسیم دوم واجب

اشکال منتقی الاصول بر تقریر عراقی و حائری

جلسه 54
جلسه 798
96/11/07 تقسیم دوم واجب اشکال اصلی بر تقریر حائری و عراقی از مقدمه موصله/ تقریر اول و دوم اصفهانی از مقدمه موصله

جلسه 55
جلسه 799
96/11/08 تقسیم دوم واجب اشکال منتقی الاصول بر تقریر اول اصفهانی

جلسه 56
جلسه 800
96/11/09 تقسیم دوم واجب اشکال امام بر دو تقریر اصفهانی

جلسه 57
جلسه 801
96/11/15 تقسیم دوم واجب بیان امام درباره مقدمه موصله/ جمع بندی مقدمه موصله

جلسه 58
جلسه 802
96/11/16 تقسیم دوم واجب ثمره بحث وجوب مقدمه موصله/ نظر آخوند/ اشکال انصاری بر این ثمره

جلسه 59
جلسه 803
96/11/17 تقسیم دوم واجب ثمره بحث وجوب مقدمه موصله/ نظر آخوند/ اشکال انصاری بر این ثمره

جلسه 60
جلسه 804
96/11/18 تقسیم دوم واجب ثمره بحث وجوب مقدمه موصله/ نظر آخوند/ اشکال انصاری بر این ثمره/پاسخ آخوند/ اشکال و جواب دیگری بر آخوند

جلسه 61
جلسه 805
96/11/23 تقسیم دوم واجب ثمره بحث وجوب مقدمه موصله/ نظر آخوند/ اشکال انصاری بر این ثمره/ پاسخ آخوند/ اشکال های امام بر شیخ و آخوند

جلسه 62
جلسه 806
96/11/24 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از وجوب مقدمه موصله/ اشکال های امام بر شیخ و آخوند

جلسه 63
جلسه 807
96/11/25 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از وجوب مقدمه موصله/ اشکال های امام بر شیخ و آخوند

جلسه 64
جلسه 808
96/12/05 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند به ثمرات دیگر

جلسه 65
جلسه 809
96/12/06 تقسیم دوم واجب

ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند به ثمرات دیگر/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی

جلسه 66
جلسه 810
96/12/07 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی/ اشکالات آخوند بر ثمره طرح شده بهبهانی

جلسه 67
جلسه 811
96/12/08 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی/ اشکالات آخوند بر ثمره طرح شده بهبهانی

جلسه 68
جلسه 812
96/12/09 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی/ اشکال نائینی بر بهبهانی و بر اشکال اول آخوند

جلسه 69
جلسه 813
96/12/12 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی/ اشکال سلطان العلما بر نایینی

جلسه 70
جلسه 814
96/12/14 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ آخوند به نقل از وحید بهبهانی/ اشکال سلطان العلما بر نایینی/ اشکال اصفهانی بر آخوند/ ماحصل کلام اصفهانی

جلسه 71
جلسه 815
96/12/15 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره آخوند/ اشکال اصفهانی بر آخوند/ ماحصل کلام اصفهانی/ پاسخ به وحید بهبهانی/ اشاره عراقی

جلسه 72
جلسه 816
96/12/16 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ ثمره دیگر به نقل از عراقی/ اشکال امام بر عراقی

جلسه 73
جلسه 817
96/12/19 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ اشاره عراقی/ اشکال امام بر عراقی/ ثمره دیگر: کلام منتقی الاصول

جلسه 74
جلسه 818
96/12/20 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/ ثمره دیگر: کلام منتقی الاصول

جلسه 75
جلسه 819
96/12/21 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/  اصل در مسئله مقدمه واجب: کلام آخوند

جلسه 76
جلسه 820
96/12/22 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/  اصل در مسئله مقدمه واجب: کلام آخوند

جلسه 77
جلسه 821
96/12/23 تقسیم دوم واجب ثمره بحث از مقدمه واجب/  اصل در مسئله مقدمه واجب: کلام آخوند/ کلام امام در تاسیس اصل

جلسه 78
جلسه 822
97/01/18 تقسیم دوم واجب وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست/ اقوال در مسئله مقدمه واجب/ 4 قول شیخ انصاری/ قول پنجم از علامه

جلسه 79
جلسه 823
97/01/19 تقسیم دوم واجب وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست/ اقوال در مسئله مقدمه واجب/ ادله قائلین به ملازمه

جلسه 80
جلسه 824
97/01/20 تقسیم دوم واجب وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست/ اقوال در مسئله مقدمه واجب/ ادله قائلین به ملازمه

جلسه 81
جلسه 825
97/01/21 تقسیم دوم واجب وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست/ اقوال در مسئله مقدمه واجب/ ادله قائلین به ملازمه

جلسه 82
جلسه 826
97/01/22 تقسیم دوم واجب وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست/ اقوال در مسئله مقدمه واجب/ ادله قائلین به ملازمه


قبلیبعدی