صفحه نخست | خارج اصول فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هفتم (1396-1395): جلسات 51 تا 102

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 693 95/10/27 مقدمه واجب فعلیت وجوب برتحقق شرط

جلسه 52
جلسه 694 95/10/28 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 53
جلسه 695 95/10/29 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 54
جلسه 696 95/11/03 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 55
جلسه 697 95/11/04 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 56
جلسه 698 95/11/05 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 57
جلسه 699 95/11/06 مقدمه واجب

جواب امام به مرحوم عراقی در توقف فعلیت وجوب...

جلسه 58
جلسه 700 95/11/09 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به معلق و منجز

جلسه 59
جلسه 701 95/11/12 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به معلق و منجز

جلسه 60
جلسه 702 95/11/16 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به معلق و منجز/اشکال مرحوم نهاوندی

جلسه 61
جلسه 703 95/11/18 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به معلق و منجز/ تقریر مرحوم اصفهانی

جلسه 62
جلسه 704 95/11/19 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به معلق و منجز/دلایل مرحوم اصفهانی

جلسه 63
جلسه 705 95/11/20 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مرحوم اصفهانی و اراده تشریعی

جلسه 64
جلسه 706 95/11/26 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/اشکال حضرت امام بر محقق نایینی

جلسه 65
جلسه 707 95/11/27 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/حضرت امام و اراده انسانی و اشکال به اصفهانی

جلسه 66
جلسه 708 95/11/30 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/اشاره حضرت امام به اراده تکوینیه

جلسه 67
جلسه 709 95/12/01 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/جواب آخوند به مرحوم نهاوندی

جلسه 68
جلسه 710 95/12/02 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/پاسخ ما به اشکال مرحوم نهاوندی

جلسه 69
جلسه 711 95/12/03 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/اشکال سوم بر واجب معلق (نائینی)

جلسه 70
جلسه 712 95/12/04 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/جمع بندی اشکالات واجب معلق

جلسه 71
جلسه 713 95/12/07 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/وقوع واجب معلق

جلسه 72
جلسه 714 95/12/08 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق (مقدمات مفوّته)

جلسه 73
جلسه 715 95/12/14 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق (مقدمات مفوّته)

جلسه 74
جلسه 716 95/12/15 تقسیم دوم واجب

به معلق و منجز/ثمره واجب معلق

جلسه 75
جلسه 717 95/12/16 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/کلام مرحوم نائینی

جلسه 76
جلسه 718 95/12/17 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/کلام مرحوم نائینی

جلسه 77
جلسه 719 95/12/18 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/کلام مرحوم نائینی

جلسه 78
جلسه 720 95/12/21 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/کلام مرحوم نائینی

جلسه 79
جلسه 721 95/12/22 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/کلام مرحوم نائینی و عراقی

جلسه 80
جلسه 722 95/12/23 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/ثمره واجب معلق/پایان مقدمات مفوته

جلسه 81
جلسه 723 96/01/15 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات

جلسه 82
جلسه 724 96/01/16 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات

جلسه 83
جلسه 725 96/01/19 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات

جلسه 84
جلسه 726 96/01/20 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات

جلسه 85
جلسه 727 96/01/21 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/کلام نائینی

جلسه 86
جلسه 728 96/01/26 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/تقریر خویی

جلسه 87
جلسه 729 96/01/27 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/پاسخ امام به نایینی

جلسه 88
جلسه 730 96/01/28 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/پاسخ امام به نایینی

جلسه 89
جلسه 731 96/01/29 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/پاسخ امام به نایینی

جلسه 90
جلسه 732 96/01/30 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/عبارت خویی

جلسه 91
جلسه 733 96/02/02 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 92
جلسه 734 96/02/04 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 93
جلسه 735 96/02/09 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 94
جلسه 736 96/02/12 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 95
جلسه 737 96/02/13 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 96
جلسه 738 96/02/16 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 97
جلسه 739 96/02/17 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 98
جلسه 740 96/02/18 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 99
جلسه 741 96/02/19 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 100
جلسه 742 96/02/20 تقسیم دوم واجب

معلق و منجز/مقدمات مفوته/اصل درقید/رجوع به ماده یا هیات/اشکال بر خویی

جلسه 101
جلسه 743 96/02/23 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به نفسی و غیری/بررسی اقوال علما

جلسه 102
جلسه 744 96/02/24 تقسیم دوم واجب

تقسیم واجب به نفسی و غیری/بررسی اقوال علما/مبنای حضرت امام بعنوان جمع مبانی


قبلیبعدی